Loading...

Ön Bilgilendirme Formu

1.TARAFLAR
İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde kabul edilmiştir.
A. ‘ALICI’; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)
B. ‘ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LTD.ŞTİ.’; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)
AD - SOYAD: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LTD.ŞTİ
ADRES: Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı No:142/6 Aydınlıkevler / ANKARA
İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı,
SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında taşınır ürünü gayri maddi malları ifade eder.

3.KONU
İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı: ANFA ANKARA ALTINPARK İŞLETMELERİ LTD.ŞTİ
Adres: Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı No:142/6 Aydınlıkevler / ANKARA
Telefon: +90 312 596 90 00
Eposta: info@anfa.com.tr

5. ALICI BİLGİLERİ
Site üzerinden online sipariş formu vasıtasıyla Ad, Soyad, TC Kimlik No, Telefon, E-Posta ve Adres bilgilerini girerek satın alma işlemini gerçekleştirmiş gerçek kişi bilgilerini ifade eder.

6. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
6.1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
6.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
6.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatları sitede gösterilmektedir.
6.4. ALICI, sitede açıkça belirtildiği üzere satın almış olduğu belli ürünlerin kendisine teslim edilemeyeceğini, kendisi ya da sipariş formunda belirtmiş olduğu kişi adına gene sitede açıklanan şartlarda ve amaca uygun olarak SATICI tarafından gerekli yerlere teslimatının yapılabileceğini kabul eder.
6.5. Ürünün ALICI'ya teslim edilmesi ve sevkiyat masrafı olması durumunda kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

7. FATURA BİLGİLERİ
Site üzerinden online sipariş formu vasıtasıyla ALICI'dan alınan Ad, Soyad, TC Kimlik No, Telefon, E-Posta ve Adres bilgileri fatura bilgileri olarak kullanılacaktır. ALICI'nın girmiş olduğu E-Posta adresini e-Arşiv fatura gönderimi yapılacaktır.

8. CAYMA HAKKI
8.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin mal satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
8.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde ürünün bu süreç içinde dikilmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
b) İade formu,
c) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

9. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümü için ilgili Bakanlıkça ilan edilen değere kadar, il ve ilçe tüketici hakem heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda tüketici mahkemeleri görevli yetkilidir. İşbu sözleşmede SATICI’nın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.